• දිරිය පියස නිවාස සංවර්ධන වැඩ සටහටහන

IMG 20180705 WA0000
දොළුව ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාශයේ නිල්ලඹ කලාපයේ නිල්ලඹ ග්‍රාම නිලධාරි වසමේ අංක 79/3,නිල්ලඹ ජනපදය,නිල්ලඹ ලිපිනයේ පදිංචි ආර්.ඩි.සරත් කරුණාරතත්න මහතාගේ දිරිය පියස නිවාසය විවෘත කල දා.

pradeep

ග්‍රාම සංවර්ධන සතිය වෙනුවෙන් පැවැත්වු වැඩසටහන් අතර ගී රස වින්දන වැඩසටහන. අග්‍රාමාත්‍ය ගරු දි.මු.ජයරත්තුන මැතිතුමා සහ  මධ්‍යම පළාත් ක්‍රිඩා යෞවන කටයුතු,වනිතා කටයුතු ග්‍රාමිය සංවර්ධන කර්මාන්ත අමාත්‍යංශයේ ගරු අමාත්‍ය තිළිණ බංඩාර තෙන්නකෝන් මැතිතුමා ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 2018.08.21 දින ගම්පොල ජාතික උරුම ශාලාවේදි පවත්වන ලදි. 

News & Events

21
Aug2018
දිරිය පියස නිවාස සංවර්ධන වැඩසටහන

දිරිය පියස නිවාස සංවර්ධන වැඩසටහන

දිරිය පියස නිවාස සංවර්ධන වැඩ සටහටහන දොළුව...

28
Aug2017
ගී රස වින්නදන වැඩසටහන - 2018

ගී රස වින්නදන වැඩසටහන - 2018

ග්‍රාම සංවර්ධන සතිය වෙනුවෙන් පැවැත්වු වැඩසටහන් අතර...

Scroll To Top